VTT INNOVOI RATKAISUJA, JOILLA RAKENNETAAN UUTTA MUOVITALOUTTA

Suuri muoviin liittyvä ongelma on tällä hetkellä sen päätyminen roskana luontoon. Tämä on paitsi ympäristöongelma, myös käyttökelpoisen materiaalin hukkaamista. Maailmanlaajuisesti muovia tuotetaan vuodessa noin 335 miljoonaa tonnia, josta Euroopan osuus on noin 60 miljoonaa tonnia (v. 2016). Muovijätettä eurooppalaiset synnyttävät keskimäärin 27 miljoonaa tonnia vuodessa, josta keskimäärin 30 % kerätään kierrätykseen. Parantamisen varaa on siis vielä. Eurooppa on käynyt kiinni muovihaasteeseen muun maailman vasta herätessä asiaan. Se voi toimia suunnannäyttäjänä muovin vastuullisessa käytössä, mutta ympäristön kannalta merkittävimmät teot tehdään viemällä ratkaisut sinne, missä jätettä pääsee ympäristöön.

Viime vuonna julkaistun tutkimuksen (Environ. Sci. Technol., 2017) mukaan 88–95 % meriin päätyvästä muovijätteestä kulkeutuu sinne kymmenestä joesta, joista kaksi sijaitsee Afrikassa ja kahdeksan Aasiassa. Muovijätteen leviämistä ympäristöön aiheuttaa puutteellinen jätehuolto näiden jokien varsille sijoittuvissa maissa. Ensisijainen toimenpide ympäristön tilan parantamiseksi olisikin kyseisten maiden jätehuollon ja kierrätyksen kehittäminen sekä laajempi sitoutuminen vastuulliseen muovikäyttöön. Euroopan unioni on tarttunut muovihaasteeseen julkaisemalla muovistrategian tammikuussa 2018. Strategia ottaa huomioon muovin koko arvoketjun aina suunnittelusta kierrätykseen ja se huomioi myös julkisten toimijoiden roolin kiertotalouden suuntaa ohjaavana tahona: julkisia toimijoita rohkaistaan suosimaan hankinnoissaan uudelleenkäytettäviä ja kierrätettyjä muoveja. Tässä piilee onnistumisen mahdollisuus monelle pk-yritykselle. Kiertotaloutta ja vastuullista muovinkäyttöä noudattaen tuotetut tuotteet ovat tulevaisuudessa avainasemassa muihin vastaaviin nähden.

Kiertotaloudessa ei ole yhtä oikeaa ratkaisua: kiertotalous on matriisi, jossa monta muuttujaa on otettava huomioon. VTT:llä kehitetään kiertotalousratkaisuja koko arvoketju huomioiden: niin materiaalien, laitteiden ja prosessoinnin saralla kuin myös keräykseen, logistiikkaan, tuotteistamiseen sekä liiketoiminta- ja konseptikehitykseen liittyen. Osallistumme kiertotalouden toimintaympäristön kehittämiseen ja siitä kumpuavien ratkaisujen luomiseen yhdessä yritysten kanssa. Kaikki lähtee päätöksestä tehdä muutos olemassa olevaan tilanteeseen. Yrityksen sisäisen kierrätyksen tehostaminen on hyvä ensiaskel. Onnistuakseen kiertotalous tarvitsee konkreettisia tekoja laajalla rintamalla. Tehdään niitä yhdessä.

Satu Pasanen, VTT, kiertotalous
Kuva: VTT, Tommi Vuorinen

Satu Pasanen toimii tutkijana Kiertotalousratkaisut ja materiaalien prosessointi -tiimissä VTT:llä. Muovinkierrätys, kiertotalouden konseptikehitys, materiaalikehitys ja muovien prosessointi ovat hänen erikoisosaamisalueitaan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioorganisaatioista. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Asiakkaamme ja samalla koko yhteiskunta saavat parhaan hyödyn VTT:stä, kun ratkaisemme maailmanluokan osaamista vaativia haasteita yhdessä ja muutamme ne liiketoimintamahdollisuuksiksi.