EUROPRESS GROUP LTD – PRIVACYBELEID VOOR KLANTEN

Dit Privacybeleid (hierna “Beleid”) beschrijft hoe Europress Group Ltd persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en openbaar maakt in verband met het aangeboden product of de aangeboden dienst (“Dienst”) en de website europressgroup.com.

Lees dit Beleid zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt of de website bezoekt.

1.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Europress Group Ltd (hierna “Europress”, “we”, “ons” of “onze”). Europress is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Europress Group Ltd

Bedrijfs-ID: 0889611-2

Adres: Huhtimontie 16, FI-04200 Kerava, Finland

 

2.VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. In de regel verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens die

 • u ons hebt gegeven wanneer u contact met ons opneemt of zaken met ons doet, bijvoorbeeld wanneer u onze Diensten koopt of u registreert voor onze Diensten, u zich abonneert op onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt om een offerte of meer informatie aan te vragen;
 • worden aangelegd wanneer u de Dienst gebruikt of de website bezoekt, zoals wanneer u inlogt op de Dienst; en
 • uit andere bronnen worden vergaard, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals het Finse handelsregister, bevolkingsregister of bedrijfsinformatiesysteem, of het adresinformatiesysteem van de Finse postdienst Posti of the overeenkomstige dienst in het betreffende land.

U hoeft ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we onze Dienst mogelijk niet aan u verlenen.

 

We verzamelen en verwerken bijvoorbeeld de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • basisgegevens, zoals naam, functie en relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt, evenals contactgegevens (e-mailadres, postadres en telefoonnummer) en taal van communicatie;
 • informatie met betrekking tot de klantrelatie, zoals informatie over de Dienst en de bestelling, betalingsinformatie, factuurgegevens, marketingtoestemmingen en -verboden;
 • communicatie met klanten en daarmee verband houdende correspondentie, alsmede vermeldingen met betrekking tot de rechten van betrokkenen;
 • persoonlijke gegevens die zijn aangelegd in verband met het gebruik van onze Dienst of gegevens die zijn verzameld in verband met het gebruik van onze website, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, identificatiegegevens, loggegevens over het gebruik van de Dienst, informatie die is verzameld van de website met behulp van cookies of soortgelijke technologieën (apparaat-ID en -type, besturingssysteem en applicatie-instellingen); en
 • andere informatie die per geval wordt gespecificeerd op basis van uw toestemming.

 

3.DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze zakelijke activiteiten, het beheren van klantrelaties en passende commerciële doeleinden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om de Dienst te verlenen en klantrelaties te beheren

We verwerken persoonlijke gegevens voornamelijk om u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt een Dienst te verlenen en te leveren. Daartoe beheren en onderhouden we de klantrelatie tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons. In dit geval is de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op een overeenkomst tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons.

 1. Marketing

We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over de nieuwe mogelijkheden van de Dienst of om u andere diensten aan te bieden en te verkopen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor marketingonderzoek en klantenenquêtes. De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van informatie als onderdeel van de Dienst om u onze andere diensten te kunnen aanbieden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden (zie paragraaf 8 van dit Beleid).

 1. Ontwikkeling van de dienst, informatiebeveiliging en interne rapportage

We verwerken ook persoonlijke gegevens om de informatiebeveiliging van de Dienst en de website te waarborgen, de kwaliteit van de Dienst en de website te verbeteren en de Dienst te ontwikkelen. We kunnen de persoonlijke gegevens ook gebruiken om interne rapporten voor de bedrijfsleiding samen te stellen, om te helpen bij het juist voeren van ons bedrijf. In deze gevallen is de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de juiste informatiebeveiliging van onze Dienst en website en het ontvangen van voldoende en passende informatie om de Dienst te ontwikkelen en ons bedrijf te voeren.

 1. Naleving van de wet

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld boekhouding, of we kunnen voldoen aan de verzoeken om informatie op basis van de wet van andere autoriteiten (bijvoorbeeld de belastingdienst).

 1. Andere doeleinden waarmee u hebt ingestemd

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden, als u hebt ingestemd met een dergelijke verwerking.

 

4.OVERDRACHT EN OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan andere bedrijven in de Europress Group, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving voor de in dit Beleid beschreven doeleinden, inclusief de marketing van de producten en diensten van de hierboven genoemde bedrijven. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven binnen de bedrijven van de Europress Group voor interne administratieve doeleinden, zoals het effectief rapporteren en uitvoeren van onze activiteiten of, bijvoorbeeld, het gebruik van gecentraliseerde informatie- en communicatiesystemen. De openbaarmaking van persoonlijke gegevens binnen de Europress Group is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van onze activiteiten, het effectief beheren van onze klantenrelaties en het informeren van de klanten over de diensten van andere bedrijven in de Europress Group.

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

 • binnen het door de wet toegestane of vereiste toepassingsgebied, zoals het inwilligen van een verzoek om informatie van een bevoegde autoriteit of in verband met een gerechtelijke procedure;
 • wanneer onze partners namens ons en in overeenstemming met onze instructies persoonlijke gegevens verwerken. We zorgen er altijd voor dat uw persoonlijke gegevens op de juiste manier worden behandeld;
 • indien we betrokken zijn bij een fusie, een reorganisatie of een verkoop van de onderneming of een deel daarvan;
 • wanneer we openbaarmaking noodzakelijk achten om onze rechten te verwezenlijken of uw veiligheid of die van andere mensen te beschermen, misbruik te onderzoeken of te reageren op het verzoek van een autoriteit; en
 • met uw toestemming, aan de partijen waarop de toestemming van toepassing is.

5.OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EU OF EER

We kunnen persoonlijke gegevens overdragen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte, wanneer onze partner die de opdracht beheert zich buiten deze gebieden bevindt. In deze gevallen zorgen we voor de passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) (679/2016).

Een dienstverlener die marketing voor ons uitvoert kan bijvoorbeeld persoonlijke gegevens overdragen naar de Verenigde Staten in verband met het leveren van de dienst. In dit geval worden de passende waarborgen voor persoonlijke gegevens geïmplementeerd, zodat de dienstverlener zich houdt aan de Privacy Shield-afspraken tussen de EU en de Verenigde Staten, of we gebruiken de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Lees hier meer over het EU-VS-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

6.COOKIES

We gebruiken ook cookies en andere vergelijkbare technologieën op de website europressgroup.com. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om nuttige informatie te verzamelen en te onthouden om de functionaliteit en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. We kunnen cookies en andere vergelijkbare technologieën ook voor statistische doeleinden gebruiken, zoals het samenstellen van statistieken over het gebruik van de website om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers de website gebruiken en om de gebruikerservaring te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren of beperken of cookies uit uw browser verwijderen. Omdat cookies het functioneren van onze website mogelijk maken, kan het beperken van het gebruik van cookies de bruikbaarheid van de website beïnvloeden.

Meer informatie over cookies vindt u hier: europressgroup.com.

 

7.OPSLAAN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de in dit Beleid vermelde gebruiksdoeleinden te implementeren.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van de klantrelatie. Met betrekking tot essentiële informatie kunnen persoonlijke gegevens ook worden opgeslagen na het einde van de klantrelatie, voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. Doorgaans slaan we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens op die nodig zijn om te reageren op claims of juridische stappen na het einde van de klantrelatie in overeenstemming met de momenteel geldende voorschriften voor de verjaringstermijn. We kunnen ook de nodige delen van persoonlijke gegevens opslaan om bijvoorbeeld te voldoen aan een door u uitgevaardigd verbod op direct marketing.

De persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra de opslag ervan niet langer wettelijk verplicht is of om de rechten en verplichtingen van een van beide partijen te verwezenlijken.

 

8.UW RECHTEN

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ook op elk gewenst moment vragen of uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Houd er echter rekening mee dat persoonlijke gegevens die nodig zijn om de in dit Beleid vermelde gebruiksdoeleinden te implementeren, of gegevens die moeten worden opgeslagen zoals vereist door de wet, niet kunnen worden verwijderd.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om dit te beperken in de mate van de toepasselijke wetgeving.

In bepaalde gevallen hebt u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, over te dragen van het ene systeem naar het andere, d.w.z. het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer we uw persoonlijk gegevens verwerken op basis van toestemming, hebt u het recht om de door u gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Daarna zullen we de persoonlijke gegevens niet verwerken, tenzij hiervoor een andere rechtsgrondslag bestaat.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons een verzoek te sturen op het e-mailadres europress@europress.fi.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet op de juiste manier zijn verwerkt, hebt u het recht om hierover contact op te nemen met de Ombudsman voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de Ombudsman zijn te vinden op de website van de Ombudsman voor gegevensbescherming: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

 

9.INFORMATIEBEVEILIGING

We nemen de passende maatregelen (waaronder fysieke, digitale en administratieve handelingen) om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Zo hebben alleen degenen die persoonlijke gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren toegang tot de gegevens.

Merk op dat zelfs de meest passende maatregelen niet alle mogelijke inbreuken op persoonlijke gegevens kunnen voorkomen. In geval van een inbreuk op persoonlijke gegevens zullen we u hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

10.WIJZIGING VAN HET BELEID

We hebben het recht om dit Beleid te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen op onze website europressgroup.com, waar u ook de nieuwste versie van dit Beleid kunt vinden.

11.CONTACT

U kunt meer informatie over dit Beleid of meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres: europress@europress.fi.